YVON’S FOTOSTUDIO ALGEMENE VOORWAARDEN
Bedrijfsgegevens van de fotograaf
Yvon’s Fotostudio, ingeschreven bij de KVK onder nummer 55509045. De studio is gevestigd aan de Noordkil 52, 3356 EB te Papendrecht.
Algemene voorwaarden
Artikel 1
Yvon’s Fotostudio kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot in (en rondom) de fotostudio of op locatie.
Artikel 2
Yvon’s Fotostudio behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en teksten ten allen tijde aan te passen.
Artikel 3
Bij het boeken van een fotoshoot in de studio of op locatie gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.
Artikel 4
Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt via mail, social media of telefonisch die voor Yvon’s Fotostudio en de klant beiden schikt.
Artikel 5
In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door de fotograaf of klant. In overleg kan de fotoshoot ook worden verplaatst naar de studio.
Artikel 6
De klant dient het bedrag contant te betalen of vooraf over te maken naar het rekeningnummer van Yvon’s Fotostudio. Eventuele na de shoot extra bestelde foto’s kunnen worden overgemaakt naar ons rekeningnummer.
Artikel 7
Na de fotoshoot ontvangt de klant binnen de afgesproken periode een overzicht met de leukste foto’s. Hier kan de klant het aantal afgesproken foto’s (en eventuele extra foto’s tegen betaling) uit kiezen. De foto’s zullen hierna (en na eventuele bijbetaling voor extra foto’s) worden verstuurd via Wetransfer.
Artikel 8
Na toestemming van de klant kunnen enkele foto’s worden gebruikt voor zakelijke en commerciële doeleinden.
Artikel 9
Yvon’s Fotostudio zal nooit foto’s zonder toestemming van het model/de modellen aan een ander bedrijf doorspelen. Bij publicatie zal altijd toestemming worden gevraagd.
Artikel 10
Yvon’s Fotostudio blijft ten allen tijde eigenaar van de foto’s.
Artikel 11
Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere bedrijven zonder toestemming.
Artikel 12
Al het fotomateriaal op deze website is eigendom van Yvon’s Fotostudio, zodat hierop de auteursrechten van toepassing zijn. Het is daarom niet toegestaan om gebruik te maken van enig fotomateriaal of gedeelten hiervan, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf.
Artikel 13
Mocht u de foto’s kwijtraken en ze nogmaals toegestuurd willen hebben zal hier een vergoeding van € 15 tegenover staan. Na betaling hiervan zal u opnieuw een link krijgen om de foto’s te downloaden.
Artikel 14
Er zijn 2 soorten cadeaubonnen:
– De cadeaubon met hierop een vast bedrag, dit bedrag wordt gewoon in mindering gebracht op de geboekte shoot.
– De cadeaubon met hierop de betreffende shoot. Mocht deze bon pas na een langere periode worden ingeleverd is de kans aanwezig dat eventuele prijsstijgingen niet meegenomen zijn en zal dit bij het inleveren van de bon nog moeten worden bijbetaald.

Artikel 15
Beide soorten cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig en niet inwisselbaar voor geld
Artikel 16
Een shoot dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd.
Artikel 17
Bij het niet tijdig afzeggen van de shoot zonder geldige reden zal 25% van de originele prijs van de shoot alsnog in rekening worden gebracht.
Artikel 18
Voor de cakesmash shoot dient een aanbetaling gedaan te worden voor de taart. Bij het te laat afzeggen van de shoot (de taart is op dit moment dus klaar of wordt gemaakt) zal deze aanbetaling niet meer gelden voor een eventuele volgende shoot. Er zal dan opnieuw een aanbetaling gedaan moeten worden. Mocht besloten worden de shoot te annuleren zal de aanbetaling voor de taart ook niet retour gestort worden (mits deze nog niet klaar of in behandeling is).

YVON’S FOTOSTUDIO PRIVACY VERKLARING

Yvon’s Fotostudio, gevestigd aan Noordkil 52, 3356 EB te Papendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.yvons-fotostudio.nl
Noordkil 52
3356 EB Papendrecht
0653775711

Yvonne Nijssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Yvon’s Fotostudio. Zij is te bereiken via yvon@yvons-fotostudio.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Yvon’s Fotostudio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Digitale foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via yvon@yvons-fotostudio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Yvon’s Fotostudio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yvon’s Fotostudio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Uw naam- en adresgegevens: worden na het afhandelen van de bestelling verwijderd.
Digitale fotos’s: worden 2 jaar de shoot verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Yvon’s Fotostudio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yvon’s Fotostudio gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yvon’s Fotostudio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar yvon@yvons-fotostudio.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Yvon’s Fotostudio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yvon’s Fotostudio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via yvon@yvons-fotostudio.nl. Yvon’s Fotostudio heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.